Kennisbank

Nieuwe regeling 2012 vervallen vakantiedagen

Ingaande 1 januari 2012 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen opbouw wettelijke vakantiedagen van zieke en niet-zieke werknemers. We verlaten dus de beperkte opbouw tijdens langdurige ziekte. Daarnaast is bepaald dat gestimuleerd moet worden om vakantiedagen, waar verantwoord, mogelijk op te nemen tijdens de ziekteperiode.

 

In het verlengde hiervan is ook bepaald dat er een vervaltermijn komt voor niet opgenomen vakantiedagen. De aanspraak op wettelijke vakantiedagen gaat vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de vakantierechten zijn opgebouwd.

  • Rechten opgebouwd in december 2012 vervallen dus per 1 juli 2013.

 

Er bestaat hier wel een belangrijke uitzondering op, namelijk wanneer de betrokken medewerker redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. In dat geval blijft de bestaande wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar van kracht. De vervaltermijn zit overigens op de wettelijke vakantiedagen (bij fulltime dienstverband is dit vier weken per jaar) en niet op de bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Tevens is nog van belang om te vermelden dat de nieuwe regeling alleen zit op nieuw opgebouwde rechten na invoering van de nieuwe wetgeving. Het saldo van naar verwachting op 1 januari 2012 bestaande vakantiedagen blijft derhalve in stand zonder de hiervoor bedoelde korte vervaltermijn.

 

(Bron:SalarisVakdag 2011)

© 2018 DMBH | Privacy Statement