Kennisbank

Verlenging VAR tot 1 mei 2016

Wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen
Zojuist heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. De voorbereidingsfase van de nieuwe wet loopt, niet zoals eerder het plan was tot 1 april, maar tot 1 mei 2016. Op die datum komt de VAR dus definitief te vervallen en start de implementatiefase van de Wet DBA, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf 1 mei 2017 worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd.

Inmiddels zijn er al diverse voorgelegde overeenkomsten geplaatst op de site van de Belastingdienst, die door opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. De staatssecretaris van Financiën heeft tijdens de behandeling in de Eerste Kamer toegezegd om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een expertpanel.

Wij verwijzen u tevens naar het op de site van de Belastingdienst gepubliceerde overzicht van bepalingen die leiden tot het oordeel ‘wel of geen dienstbetrekking’.

 

In een eerder gepubliceerd artikel; schreven wij:

Bestaande VAR’s blijven nog drie maanden langer geldig. Per 1 april 2016 gaat het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties in  werking. Ook komt er een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dit meldt de staatssecretaris van Financiën in de Nota naar aanleiding van het verslag die hij naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

In deze schrijft de staatssecretaris dat inmiddels de nodige stappen zijn gezet voor de invoering van de wet, maar dat bij velen de onduidelijkheid nog te groot is om de consequenties van de afschaffing van de VAR te overzien. ‘Opdrachtgevers vragen zich af of hun businessmodel wel helemaal voldoet, opdrachtnemers zijn onzeker over de opdrachtenstroom tijdens de transitie en leden van uw Kamer vragen zich af of de gewenste duidelijkheid uiteindelijk wel zal ontstaan.’ Daarom stelt hij voor de behandeling van het wetsvoorstel beperkte tijd aan te houden en te streven naar een inwerkingtreding per 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016.

Hij zegt toe dat overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, voor 1 april 2016 zullen zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd. Verder geeft hij aan dat er een implementatietermijn geldt tot 1 januari 2017. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst.

 

Tot die tijd geldt: wel toezicht door de Belastingdienst, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen. Zo nodig zal de Belastingdienst waarschuwen en partijen erop wijzen op welke punten een aanpassing van de werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken. Evidente fraude zal echter wel worden aangepakt.
Tot de inwerkingtreding van het wetsvoorstel blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. In de Nota naar aanleiding van het verslag geeft de staatssecretaris aan dat het huidige VAR-automatiseringssysteem voor het eerste kwartaal van het jaar 2016 wel geschikt kan worden gemaakt. Het betreft slechts een korte periode noodzakelijk voor een soepele transitie naar de nieuwe systematiek. Maar om capaciteitsproblemen te voorkomen wordt wel de geldigheidsduur van bestaande VAR’s verlengd tot 1 april 2016.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr. Johan Haanstra op 085 2731 989.

 

Bron: MvF 19-10-2015, DB/2015/359

© 2018 DMBH | Privacy Statement