Kennisbank

Nieuwe factureringsregels weer een stap dichterbij

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel ‘Implementatie richtlijn factureringsregels’ aangenomen. Dit betekent een stap verder richting 1 januari 2013, wanneer voor alle EU-lidstaten nieuwe factureringsregels gaan gelden in de omzetbelasting.
Met de nieuwe regelgeving wordt vooral beoogd de regels op het terrein van de btw-factuur te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren. Daarbij ligt veel nadruk op het elektronisch factureren om zo het gebruik van elektronische facturen zo veel mogelijk te bevorderen. Door een verdere toename van deze wijze van factureren kan naar verwachting een grote vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven worden bereikt.

Het voorstel is op 16 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

 

Nieuwe regels

Vanaf begin 2009 mogen ondernemers in Nederland elkaar al rekeningen sturen per e-mail. Met dit elektronische factureren kunnen zij bijvoorbeeld ook rekeningen versturen als (beveiligde) PDF-document. De overige factuurvereisten van de btw wijzigen niet: op de elektronische factuur moet de ondernemer alle informatie vermelden die ook op een papieren factuur moet staan om het recht op btw-aftrek te houden.­
Vanaf 1 januari 2013 wordt de Europese Richtlijn factureringsregels ingevoerd. Ondernemers in Europa zijn dan vrij om zelf de technologie te kiezen om de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Afstemming met de belastinginspecteur is niet langer meer nodig. Dit betekent dat een factuur moet voldoen aan de factureringsregels van de EU-lidstaat waar de levering of dienst wordt belast. Deze nieuwe factureringsregels worden in de praktijk al toegepast in Nederland.­
Wanneer een ondernemer over de grens zaken doet, dan mag hij bovendien de factureringsregels van Nederland toepassen als de btw-heffing over zijn prestatie is ‘verlegd’ naar de afnemer of als de levering of dienst volgens de Europese btw-regels is belast buiten de EU. Verder hoeven er minder gegevens op een factuur onder de € 100 en in aanvullende documenten op een eerdere factuur, zoals creditnota’s. Bovendien vervalt de verplichting om bij vooruitbetalingen een factuur uit te reiken.

 

Carousselfraude
Wijziging van de factureringsregels heeft geen effect voor de bestrijding van btw-fraude. De eis blijft dat de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur steeds moeten zijn gewaarborgd. Ook blijft uiteraard ongewijzigd dat de ondernemer die btw op een juiste factuur in rekening brengt, of deze nu elektronisch of op papier wordt uitgereikt, die btw ook op aangifte voldoet. De ondernemer moet zich rekenschap geven van het belang van de factuur en de in zijn ogen passende maatregelen nemen in de bedrijfsvoering voor deze borging, ook in zijn relatie met leveranciers en dienstverleners.

Het is immers primair aan de ondernemer om alles te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om ervoor te zorgen dat hij met zijn transacties, dus ook op het punt van zijn inkooptransacties, geen onderdeel vormt van een btw-carrouselfraudeketen, ongeacht of het papieren of elektronische inkoopfacturen betreft. In de uitvoering van de wet- en regelgeving is de inzet van de Belastingdienst gericht op de bestrijding van btw-carrouselfraude, het zo snel mogelijk stopzetten van lopende btw-carrousels en het voorkomen van nieuwe carrousels, en het bestraffen van de niet-compliante actoren. Dit vindt in belangrijke mate via het verticale toezicht plaats, waarbij er geen onderscheid in de opsporing en bestrijding van de btw-carrouselfraude is tussen papieren en elektronische facturen.

 

(Bron: Eerste Kamer/Plein)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement