Nieuws

WWFT

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) van kracht.

De WWFT integreert de verplichtingen van de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). Daarnaast bevat de wet enkele nieuwe elementen door de invoering van de Europese derde witwasrichtlijn. Het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht vormen de kern van de WWFT.

De WWFT heeft tot doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme tegen te gaan ten einde de integriteit van het financiële en economische stelsel te waarborgen. De WWFT is van toepassing op:

  • financiële instellingen, zoals banken, wisselkantoren, trustkantoren, bepaalde verzekeraars en speelcasino’s
  • vrije beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants, administratiekantoren
  • makelaars en andere tussenpersonen in onroerende zaken

Nieuw is dat met de WWFT niet alleen de handelaren in goederen van grote waarde verplicht zijn tot identificatie en het melden van ongebruikelijke transacties, maar voortaan alle handelaren in goederen voor zover de goederen contant worden afgerekend voor een bedrag van € 15.000

Wij informeren u hierbij over de gevolgen van deze nieuwe wetgeving. Normaal gesproken heeft deze wetgeving alleen voor onze beroepsuitoefening gevolgen en merkt u daar als cliënt weinig van.

Identificatieplicht
Beroepsbeoefenaren zoals belastingadviseurs, accountants- en administratieconsulenten moeten de identiteit van hun cliënten vaststellen en verder een inschatting maken van het risicoprofiel van hun cliënten.

Meldingsplicht
Vermoedens van witwassen (en terrorismefinanciering) moeten door ons worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Wij zijn wettelijk verplicht een ongebruikelijke transactie te melden als een cliënt aan of via ons een kastransactie verricht van € 15.000 of meer. Maar ook als wij andere transacties constateren die leiden tot het vermoeden dat sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering moet dat door ons gemeld worden.

Consequenties
Van bestaande cliënten behoeven wij niet opnieuw de identiteit vast te stellen. De nieuwe wetgeving heeft met name gevolgen voor onze interne procedures. Toch vinden wij het belangrijk u te melden dat beroepsbeoefenaren die de verplichtingen op grond van de WWFT niet nakomen de kans lopen op tuchtrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties.

Richtsnoeren
Voor verdere informatie over de WWFT verwijzen wij u naar het document Richtsnoeren WWFT

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement