Privacy Statement

Privacy Statement

 Go to the English version
 
DMBH | van Maaren van Baal & Haanstra (hierna te noemen DMBH) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tijdens uw bezoek aan deze website kan DMBH persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. DMBH zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy verklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. DMBH maakt geen gebruik van cookies.
 
DMBH  gebruikt de gegevens van haar cliënten op de volgende wijze.
 
Doeleinden van gegevensverwerking
DMBH verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).
 
Bijzondere persoonsgegevens
DMBH tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin DMBH wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.
 
Internetsites van derden
Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 
DMBH en persoonsgegevens
DMBH neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.
Wij beschermen de gegevens die wij ontvangen
• Een medewerker die aan een opdracht werkt, houdt de gegevens die hij of zij ontvangt geheim.
• We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze ontvangen. Daarom krijgen alleen die collega’s die de gegevens nodig hebben om hun taak uit te oefenen, toegang tot deze gegevens.
• We verwijderen persoonsgegevens direct na het afronden van de opdracht, tenzij de wet of beroepsregels ons verplichten ze te bewaren (bijvoorbeeld voor het aanhouden van een dossier).
• Als wij externe dienstverleners of andere derden inschakelen die toegang hebben tot persoonsgegevens van onze klanten, dan sluiten we met die partij een sub-verwerkersovereenkomst. Wij werken met derde partijen die voldoen aan onze beveiligingsvereisten.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. DMBH gebruikt cookies om de vindbaarheid van haar site te verbeteren, voor meer informatie klik hier.
 
Wijzigingen Privacy Verklaring
DMBH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Uitoefening van rechten; contact opnemen met DMBH
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan DMBH via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan info@dmbh.nl Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via de desbetreffende link.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement