Kennisbank

zzp’ers in beeld

Op 15 oktober 2010 heeft de SER het unanieme advies ‘zzp’ers in beeld’ uitgebracht over de positie van zelfstandigen zonder personeel. De achtergrond van dit advies is gelegen in het toenemende belang van zzp’ers op de arbeidsmarkt en de vragen die dit oproept voor het stelsel van arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en sociale zekerheid.
Het kabinet onderschrijft de conclusie van de SER dat zzp’ers een belangrijke bijdrage leveren aan de economie en de samenleving. Het SER-advies biedt voor het kabinet handreikingen om hiermee aan de slag te gaan. Het kabinet onderneemt, mede op basis van de aanbevelingen uit dit advies, op korte termijn de volgende acties:

  • het kabinet onderzoekt de oorzaken van de gebrekkige pensioenopbouw door zzp’ers en mogelijke oplossingsrichtingen en zal de Kamer hierover in het najaar informeren. In ieder geval wil het kabinet de verlenging van de fiscale facilitering van de vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling van drie naar tien jaar regelen in het fiscale verzamelbesluit aan het einde van dit jaar;
  • het kabinet wil – zoals aangekondigd in het regeerakkoord – komen tot een geïntegreerde ondernemersfaciliteit, die winstgevend ondernemerschap bevordert. Het kabinet neemt het advies van de SER inzake fiscale ondernemersfaciliteiten mee bij de uitwerking. Het kabinet komt hierop terug in het kader van de Fiscale Agenda 2011-2015, die voor 1 april van dit jaar aan de Kamer zal worden verzonden;
  • het kabinet informeert de Kamer in het najaar van 2011 over de eenduidige definitie van zzp’ers in de regelgeving; het kabinet heeft in het regeerakkoord aangekondigd met een actieplan te komen voor de verlaging van administratieve lasten voor zzp’ers. Op korte termijn worden zzp-organisaties uitgenodigd mee te denken over de verdere invulling hiervan;
  • het wetsvoorstel voor een nieuwe Aanbestedingswet – dat op dit moment bij de Tweede Kamer ligt – bevat een aantal belangrijke voorstellen die de toegang van kleine ondernemers bij aanbestedingen verbeteren. Door middel van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel zal deze toegang nog verder worden verbeterd;
  • tot slot werkt het kabinet in overleg met betrokken partijen aan verbetering van de bekendheid onder zzp’ers van de mogelijkheden van het Bbz en de vrijwillige WIA- verzekering.

(Bron: FiscaNet)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement