Kennisbank

Beeïndiging inhoudingsplicht dga

De Belastingdienst is begonnen met het toesturen van formulieren ‘Opgaaf loonheffingen; beëindiging inhoudingsplicht’. Dit formulier loopt vooruit op de beoogde wetswijziging per 1 januari 2008, op grond waarvan niet langer inhoudingsplichtig is degene, tot wie uitsluitend een of meer dga’s in dienstbetrekking staan die niet verzekerd zijn voor de werknemers-verzekeringen. De fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder wijzigt in beginsel niet. Het uitgangspunt blijft dat de directeur-grootaandeelhouder bij de BV in dienstbetrekking is. De BV wordt alleen niet meer als inhoudingspichtige aangemerkt. Het loon van de directeur-grootaandeelhouder wordt als zodanig in de inkomstenbelasting belast.

  • Is er een keuzemogelijkheid?
  • Wat te doen met kostenvergoedingen?
  • Is de gebruikelijkloonregeling nog van toepassing?
  • Hoe zit het met de auto van de zaak?

 

Geen keuzemogelijkheid
Naar wij menen is er geen keuzemogelijkheid. Als wordt voldaan aan de voorwaarden voor beëindiging van de inhoudingsplicht dan laat de thans voorgestelde wettekst geen ruimte voor een keuze tussen wel of geen inhoudingsplicht.

 

Kostenvergoedingen
De voorgestelde wetswijziging bepaalt slechts dat de bv die uitsluitend één of meerdere dga’s in dienst heeft die niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, niet meer inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting. De dga blijft echter wel werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en zijn loon wordt nog steeds vastgesteld op grond van de regels van de Wet LB 1964, op grond van de schakelbepaling artikel 3.81 Wet IB 2001. Kostenvergoedingen kunnen dus binnen de regels van de Wet LB 1964 onbelast uitbetaald blijven worden.

 

Gebruikelijkloonregeling
De gebruikelijkloonregeling is eveneens van toepassing. Het loon van de directeur-grootaandeelhouder wordt door middel van (voorlopige) aanslagen onderworpen aan inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

 

Auto van de zaak
Het voordeel van een auto van de zaak blijft tot het belastbare loon behoren.

 

Stuur formulier terug
Wij adviseren om het formulier in te vullen en op te sturen als u aan de voorwaarden voldoet. Stuur het formulier niet terug voor dga’s die verplicht verzekerd zijn bij de werk-bv maar hun loon uit de holding ontvangen, ondanks de onduidelijkheden over de inhoudingsplicht vanaf 1 januari 2008.

 

De regeling is niet meer van toepassing als een of meer andere personen in dienst worden genomen.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement