Kennisbank

De Directeur-grootaandeelhouder

Gebruikelijk loon
De directeur-grootaandeelhouder van een BV (dga) dient zich een zogeheten gebruikelijk loon uit te betalen Dit gebruikelijk loon kent een minimumbedrag van € 40.000 per jaar maar kan voorts afhankelijk zijn van omstandigheden zoals de hoogte van de beloning bij soortgelijke beroepen, het hoogste salaris binnen de onderneming of, bij een management BV, de ontvangen managementfee.

Als onderdeel van de crisismaatregelen heeft de staatsecretaris besloten dat het gebruikelijk loon bij omzetdalingen gedurende 2009 en 2020 evenredig lager mag zijn. Voor deze verlaging van het gebruikelijk loon gelden wel aanvullende voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid
Een BV heeft een beperkte aansprakelijkheid maar als dga kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als u uw zaken niet op orde heeft. Rechtshandelingen met uw BV moeten schriftelijk worden vastgelegd en gedocumenteerd. Het belangrijkste gegeven is dat er altijd een zakelijk karakter aan ten grondslag moet liggen aan deze handelingen. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn ondermeer het vaststellen van een salaris, toekennen van een pensioen, het sluiten van een managementovereenkomst, aangaan van geldleningen met uw BV.

Verder bestaat er in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid nog het gevaar dat de Belastingdienst u aansprakelijk kan stellen voor belastingschulden waarvoor een betalingsonmacht niet tijdig is gemeld.

 

Terbeschikkingstelling
Indien u privé vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan uw BV vallen deze in box 1. Voorbeelden zijn het verstrekken van een lening of de verhuur van een pand aan uw BV. Bij de verhuur wordt de huur minus de kosten bij u belast in box 1 tegen het progressieve tarief. Zodra het pand niet meer ter beschikking wordt gesteld verhuist het pand van box naar box 3. U moet dan wel met de fiscus afrekenen over de eventuele meerwaarde van het pand. In 2010 wordt u eenmalig de mogelijkheid geboden om een tbs-pand in te brengen in uw BV zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

 

Verder bent u verplicht om een administratie te voeren waaruit duidelijk alle gegevens blijken en deze administratie moet u minstens zeven jaar bewaren.

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement