Kennisbank

Gebruikelijk loon lager door afschrijving commerciële goodwill

Hof Leeuwarden heeft in een feitelijke procedure beslist dat bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijke loon aan de hand van de afroommethode ook rekening mocht worden gehouden met afschrijving op commerciële goodwill. Het gebruikelijke loon kan onder omstandigheden aan de hand van de zogeheten afroommethode worden bepaald. Bij de afroommethode wordt het gebruikelijke loon herleid uit de opbrengsten van de bv, verminderd met de aan de opbrengsten toe te rekenen kosten (exclusief het loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga)), lasten en afschrijvingen. Deze methode is toepasbaar in gevallen waarin de opbrengsten van de bv bijna geheel voortkomen uit de door de dga verrichte arbeid.

 

Hof Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijke loon aan de hand van de afroommethode ook rekening mocht worden gehouden met afschrijving op commerciële goodwill. De procedure betrof een voormalig zelfstandig advocaat die in 1995 tot een advocatenmaatschap was toegetreden en op 1 januari 1999 zijn maatschapsaandeel geruisloos had ingebracht in een werk-bv met daarboven een persoonlijke houdstervennootschap. In verband met het vaststellen van de verkrijgingsprijs van de aandelen had de inspecteur goodwill op de commerciële balans aanvaard. In 2000 had de advocaat op de goodwill afschreven en deze afschrijvingspost werkte naar het oordeel van het hof ook door in de gebruikelijk loonregeling, omdat de goodwill was toe te rekenen aan door de advocaat verrichte arbeid.

 

Hof Leeuwarden, 28-6-2011, nr. 10/00061 en 10/00062

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement