Kennisbank

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag

Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets

 

De regering wil de zorgtoeslag alleen bij mensen terecht laten komen die deze nodig hebben. Daarom wordt voorgesteld het recht op zorgtoeslag met ingang van 2013 te beëindigen voor huishoudens met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen uit box 3 als bedoeld in de inkomstenbelasting, plus € 80.000. Het kabinet is van mening dat mensen die een vermogen boven deze grens hebben geen inkomensondersteuning nodig hebben. Een vergelijkbare vermogenstoets wordt overigens in een afzonderlijk wetsvoorstel voorgesteld voor het kindgebonden budget. De bovenbedoelde grenzen voor het recht op de zorgtoeslag onderscheidenlijk op het kindgebonden budget, zijn opgenomen in het regeerakkoord.

 

Het vermogen uit box 3 is een reeds uit de inkomstenbelasting bekend begrip.
De eigen woning valt hier bijvoorbeeld niet onder. Het heffingvrije vermogen uit box 3 kent in 2011 een hoogte van € 20.785 voor een alleenstaande en het dubbele voor partners. Voor ieder minderjarig kind wordt het heffingvrije vermogen verhoogd met € 2 779. Daarnaast kent box 3 overigens nog een aantal vrijstellingen voor bepaald vermogen, te weten maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal, waar lang niet alle belastingplichtigen gebruik van zullen maken, en onder omstandigheden een extra heffingsvrij vermogen voor belastingplichtigen van 65 jaar of ouder. Ook dit vermogen telt niet mee voor de vermogenstoets.

 

De voorgestelde vermogenstoets komt er op neer dat een huishouden dat over kalenderjaar t voor een vermogen van meer dan € 80.000 wordt belast in box 3, niet meer in aanmerking komt voor de zorgtoeslag over dat jaar. Praktisch gezien vervalt het recht op zorgtoeslag dus voor alleenstaanden met een vermogen van meer dan ruim € 100 0002 en bij partners bij een vermogen van meer dan ruim € 120.000. Het vermogen dat voor de vermogenstoets in aanmerking wordt genomen, is het vermogen op 1 januari van het berekeningsjaar (dat wil zeggen het kalenderjaar waarop de zorgtoeslag betrekking zou hebben).

 

Dit wetsvoorstel is op 20 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer en nadert thans de parlementaire eindfase in de Eerste Kamer.

 

(Bron: Belastingdienst)

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement