Nieuws

Beginselen van behoorlijk bestuur verzetten zich tegen aanmaningskosten voor via MijnOverheid verstuurde aanslagen


Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan het in rekening brengen van aanmaningskosten in de weg kunnen staan.


X is het niet eens met € 7 aanmaningskosten voor het niet tijdig betalen van aanslagen watersysteemheffing en zuiveringsheffing. De heffingsambtenaar heeft deze aanslagen digitaal bekendgemaakt in de Berichtenbox op MijnOverheid. X stelt dat hij er bij MijnOverheid nadrukkelijk voor heeft gekozen om de Berichtenbox niet te activeren.


Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan het in rekening brengen van aanmaningskosten in de weg kunnen staan. Het hof acht het op zich aannemelijk dat X een vinkje heeft gezet bij het vakje ‘Ja, ik ga akkoord’ en daarmee kenbaar heeft gemaakt dat hij via de Berichtenbox van MijnOverheid bereikbaar is voor elektronisch te verzenden post. De heffingsambtenaar mocht de aanslagen dan ook via de Berichtenbox versturen. Nu X de aanslagen niet tijdig heeft betaald, zijn de aanmaningskosten naar de letter van de wet terecht aan X opgelegd. Het hof is echter van oordeel dat een strikte wetstoepassing in dit geval moeten wijken voor de werking van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat X de Berichtenbox niet bewust heeft geactiveerd, hij geen e-mailnotificatie van de aanslagen heeft ontvangen, hij in de periode dat de aanslagen zijn opgelegd niet heeft ingelogd en hij na ontvangst van de papieren aanslagen meteen heeft betaald. Verder merkt het hof op dat het (gevolg van het) activeren van de Berichtenbox voor een normale gebruiker bijzonder verwarrend kan zijn, nu door het aanvinken van één hokje akkoordverklaring voor het ontvangen van digitale post wordt gegeven voor circa 150-200 instellingen, welke keuze vervolgens weer ongedaan moet worden gemaakt. Dit laatste strookt niet met de opt-in regeling.


Bron: Wolters Kluwer

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement