Kennisbank

Regelingen waarop rechtsherstel box 3 effect heeft

Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de diverse (inkomensafhankelijke) regelingen waar doorwerking plaats kan vinden bij aanpassing van het verzamelinkomen naar aanleiding van het rechtsherstel box 3.


Het rechtsherstel box-3 zal voor veel burgers tot gevolg hebben dat het box 3- inkomen daalt, waardoor ook het verzamelinkomen daalt. Voor regelingen die de omvang van de vergoeding afhankelijk stellen van dit verzamelinkomen kan daarmee sprake zijn van een doorwerking. De Belastingdienst levert het aangepaste verzamelinkomen aan; uitvoering wordt gedaan door een veelheid aan organisaties die dit gegeven afnemen. Uit een interdepartementale inventarisatie zijn tenminste de volgende regelingen naar voren gekomen waarvan reeds bekend is, of verwacht wordt, dat er sprake is van budgettaire impact:


  1. Kinderopvangtoeslag
  2. Wet Kindgebonden Budget
  3. Zorgtoeslag
  4. Ouderenkorting
  5. Aanvullende Beurs
  6. Tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Scholing (WTOS)
  7. Draagkrachtberekening
  8. Bijverdiengrens in het MBO
  9. Inkomensafhankelijke hogere huurverhoging Verhuurders (Belastingdienst levert op aanvraag gegevens)
  10. Eigen Bijdrage WLZ/WMO

Daarnaast zijn er enkele regelingen die gebruik maken van het verzamelinkomen, waarbij het zou kunnen zijn dat er een effect optreedt. Dit zijn onder andere erfbelasting, Wet op de Rechtsbijstand, Energiebespaarlening via het Warmtefonds en de huurtoeslag. Een uitvoeringstoets zal uitsluitsel moeten bieden.


Over hoe dit er precies uitziet voor andere regelingen overlegt de minister  met de departementen wier regelgeving het betreft.

Bron: Rijksoverheid

Contact

DMBH is aangesloten bij:

Links

© 2018 DMBH | Privacy Statement